10 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Mail til RM og HB - til alm. orientering
Kære alle.

Jeg har i aften mailet følgende til RM og HB. Jeg er på ingen måde ude på at forhale processen unødigt. Men som medlem af foreningen er jeg forpligtet til, at gøre opmærksom på "fejl og uhensigtsmæssigheder". Og bemærk, at det er met til overvejelse. RM og HB kan så behandle mit indlæg, som de ønsker. Men I skal alle være orienteret om, hvad jeg har sendt.

Mailens indhold:

Kære RM og HB
 
Ud fra et ærligt ønske om, at de nye vedtægter bliver gode og operative for vores fælles forening, har jeg følgende kommentarer til jeres overvejelse:
 
Vedtægtsforlaget:
 • §3: Hverken her eller andre steder ser jeg mulighed for andre medlemskategorier end blot "medlem". Hvad med nuværende passive- og andre medlemskategorier? Er de blot afskaffet?
 • §5 stk. 4: I det oprindelige alternative forslag skulle kun formanden være medlem af EDR. Det ville i den nuværende situation, hvor vel kun halvdelen af certificerede danske radioamatører ikke er medlem af EDR, og hvor mange af disse er særdeles aktive medlemmer i en lokalafdeling, forhindre disse i at blive lokale bestyrelsesmedlemmer. For Skanderborg vil det blive et alvorligt problem. 
 • §6 stk 4 pkt. 2 og 3: Normalt hører kontingentfastsættelse ind under budgettet. Som foreslået kan der vedtages et budget uden, der er sikkerhed for at der fastsættes kontingent, der understøtter budgettet.
 • §6 stk. 5: Det betyder, at i værste fald 1, men altid flere regioner mister stemmer i RM. Er det meningen? Burde suppleanter for de valgte HB medlemmer ikke indkaldes til RM?
 • §10 Stk. 1og 5: Jeg synes disse to punkter "støder" hinanden. Både at OZ nævnes specifikt som det eneste medie i stk.1 og både OZ og ERD.DK nævnes specifikt i stk. 5 Der udover nævnes sociale medier i flæng i stk. 1, men ikke alle kan være oficielle kommunikationskanaler. D.v.s at f.eks. en officiel Facebooksides indhold ikke er officiel EDR kommunikation? 
 • §6, 7 og 12: Hvem har ansvaret for årsregnskabet? Bl.a. udarbejdelse.
 • §15: Det nye aps til udstedelse af certifikater er nævnt. Betyder det, at webshoppen nu bliver helt uafhængig af EDR?
Valgprocedurer generelt: 
 • Regler for afholdelse af valg er normalt et vigtigt element i vedtægterne. Og ikke som et bilag til en forretningsorden. 
 • Jeg ser ingen steder mulighed for at kræve skriftlig afstemning.
 • Jeg ser intet krav om (og heldig vis) at medlemmer skal have adgang til internettet eller have en emailadresse. Hvordan kan disse medlemmer afgive stemmer ved mailafstemninger?
Bilag:
 • Bilag 1 til HB's forretningsorden stk. 1.12: Redaktionel fejl. Det må være den indre lukkede kuvert, som lægges til kontrol.
 • Begreberne "revisorer" og "kritiske revisorer": Kun revisorer er nævnt i og kan vælges efter vedtægterne. Hvor kommer de kritiske revisorer fra?
 • Begrebet "tilsendes" bruges i flæng. Kun et par steder, er præciseret hvordan. Det bør være helt klart hvilke muligheder, der skal bruges.
 
Som nævnt indledningsvis er ovenstående skrevet ud fra et ærligt ønske om, at de nye vedtægter skal blive gode og operative. Og selvfølgelig give anledning til så få tolkningsmuligheder, som muligt. Og ja, så et par redaktionelle smuttere :-) 
 
Med håbet om en god slutbehandling af vedtægtsforslaget
 
73 de OZ1EDD Kaj
 
PS: Ovenstående lægges på EDR forum til almindelig orientering.
3
Your rating: Ingen Average: 2.4 (7 votes)
Hej.

Efter at have været været til møde om denne sag i lokal afd. OZ6HR med OZ5KM og OZ8XW undrer
det mig at de slet ikke er faldet over disse åbenlyse fejl. De havde ellers mange indvendinger.

mvh OZ5ZI
Your rating: Ingen Average: 4.2 (5 votes)
Hej,
Jeg har ellers lovet mig selv ikke at deltage i debatten men jeg synes at jeg vil gøre en undtagelse her. Især fordi Kaj han falder i den fælde som os der udarbejdede med forslaget også gjorde gang på gang under arbejdet og vi måtte minde hinanden om at holde os på ”dydens smalle sti”.  I vores tilfælde og så vidt jeg kan se i Kajs tilfælde er problemet at han formoder at hvis det ikke står der så er det forbudt. Det er ingenlunde tilfældet. Hvis det ikke står der så er det op til folk selv at finde gangbare løsninger. Men her er et par kommentarer ( irødt).
 
Jeg har forsøgt at give nogle forklaringer som meget gerne skulle afspejle de diskussioner vi i gruppen har gennemgået for at komme med det foreliggende forslag.  Vi har ingen illusioner om at forslaget er fejlfrit. Der er sikkert nogle ting der skal finpoleres og tilrettes. Men jeg vil anbefale at tage forslaget som det er og lad os kikke på det igen når vi er samlet til november næste år. Der er vi sikkert blevet meget klogere og kan basere os på praktisk erfaring fremfor formodninger. Der er kun en ”mantra” der gælder: INGEN DETALJESTYRING! Detaljestyring kan lamme foreningen i en grad så det visner.
Vedtægtsforlaget:
 • §3: Hverken her eller andre steder ser jeg mulighed for andre medlemskategorier end blot "medlem". Hvad med nuværende passive- og andre medlemskategorier? Er de blot afskaffet? Nej de er ikke afskaffet. De står bare ikke i vedtægterne da de ikke hører hjemme der. Forskellige medlemskategorier i bedste fald hører til en (ADMIN -FO) da det har kun interesse for kontingent opkrævning som varetages af forretningsføreren. (Den praktiske del)
 • §5 stk. 4: I det oprindelige alternative forslag skulle kun formanden være medlem af EDR. Det ville i den nuværende situation, hvor vel kun halvdelen af certificerede danske radioamatører ikke er medlem af EDR, og hvor mange af disse er særdeles aktive medlemmer i en lokalafdeling, forhindre disse i at blive lokale bestyrelsesmedlemmer. For Skanderborg vil det blive et alvorligt problem. Det er ikke kun et problem for Skanderborg det er bl.a. også et problem for Næstved. Af den grund er der en ”kattelem” som håndterer de situationer.
 • §6 stk 4 pkt. 2 og 3: Normalt hører kontingentfastsættelse ind under budgettet. Som foreslået kan der vedtages et budget uden, der er sikkerhed for at der fastsættes kontingent, der understøtter budgettet. Der er intet til hinder for at i fbm. budget fremlæggelsen man inkluderer et underpunkt der hedder ”Kontingentfastsættelse” ( i RM-FO)
 • §6 stk. 5: Det betyder, at i værste fald 1, men altid flere regioner mister stemmer i RM. Er det meningen? Burde suppleanter for de valgte HB medlemmer ikke indkaldes til RM? Det kunne man synes var en vej frem. Men man skal huske på at i tilfælde af at en RMer flytter sig til HB forøges vedkommendes mulighed for at øve indflydelse. Det har vi vurderet til at kunne opveje den mistede RM plads.
 • §10 Stk. 1og 5: Jeg synes disse to punkter "støder" hinanden. Både at OZ nævnes specifikt som det eneste medie i stk.1 og både OZ og ERD.DK nævnes specifikt i stk. 5 Der udover nævnes sociale medier i flæng i stk. 1, men ikke alle kan være oficielle kommunikationskanaler. D.v.s at f.eks. en officiel Facebooksides indhold ikke er officiel EDR kommunikation? Hvorfor ikke? Hvis EDR vælger forskellige platforme til at kommunikere med sinde medlemmer og resten af verden så er de platforme underlagt det samme officielle kappe som alle kommunikationsplatforme. Det er op til f.eks. informationsudvalget at styre at der står det samme på alle platforme. Det er ganske normal fremgangsmåde for alle foreninger. Mht. ”OZ” husk at ”OZ” betyder ikke nødvendigvis papirudgaven af publikationen. ”OZ” har skiftet betydning til en publikation som udgives af foreningen EDR og som er uafhængig af det medie det publiceres på.
 • §6, 7 og 12: Hvem har ansvaret for årsregnskabet? Bl.a. udarbejdelse. Det har HB men det skal ikke stå i vedtægterne da det kan ændre sig af praktiske grunde.
 • §15: Det nye aps til udstedelse af certifikater er nævnt. Betyder det, at webshoppen nu bliver helt uafhængig af EDR? Nej det betyder det ikke. Men det nye Aps var vi nød til at tage med i vedtægterne da vi er bundet af nogle lovkrav som skulle tilgodeses.
Valgprocedurer generelt: 
 • Regler for afholdelse af valg er normalt et vigtigt element i vedtægterne. Og ikke som et bilag til en forretningsorden. På det punkt er vi lodret uenige. Her har vi fulgt den konstruktion som Danmarks Riges love følger. Grundloven siger ikke hvordan et valg skal afholdes det står i valgloven. Grundlovsændringer kræver folkeafstemning det gør valgloven ikke. Men for at sikre at vores lovprocedurer ikke bare kan ændres så kræves der, i lighed med vedtægtsændringer 2/3 flertal i RM. Grunden til at ”Valgbilaget” er knyttet sammen med HB-FO er at det er HB der er forpligtet til at foranstalte et valg. Dvs. det er dem der skal bruge det.
 • Jeg ser ingen steder mulighed for at kræve skriftlig afstemning. Nej det ser du ikke men det er ikke forbudt bare fordi det ikke står der.
 • Jeg ser intet krav om (og heldig vis) at medlemmer skal have adgang til internettet eller have en emailadresse. Hvordan kan disse medlemmer afgive stemmer ved mailafstemninger? Nej det har du ret i. Men vi var nød til at foretage et valg. Enten bibeholder vi det gamle system med alle de udfordringer det giver eller vi skiftede til det nye med mulighed for elektronisk valg. Endvidere må man huske at f.eks. ved udsendelse af RM pakke foregår det ”kun” via mail eller hjemmeside. Mht. medlemsafstemninger afholdt via elektroniske kommunikationskanaler må de få der er ramt af det du beskriver finde en løsning f.eks. ved at få hjælp. Man kan sammenligne det med de ældre borgere der får hjælp til at stemme ved valg.
Bilag:
 • Bilag 1 til HB's forretningsorden stk. 1.12: Redaktionel fejl. Det må være den indre lukkede kuvert, som lægges til kontrol. Den er svær. Vi har ellers tygget det igennem flere gang for at være sikker på at det er i orden. Det kan være at vi skal til at tygge det igen. 
 • Begreberne "revisorer" og "kritiske revisorer": Kun revisorer er nævnt i og kan vælges efter vedtægterne. Hvor kommer de kritiske revisorer fra?
 • Begrebet "tilsendes" bruges i flæng. Kun et par steder, er præciseret hvordan. Det bør være helt klart hvilke muligheder, der skal bruges. Det er med vilje. Hvis nogen vælger at fremsende ting via brevduer så skal der være mulighed for det. Spøg til side. Vedtægterne skal ikke specificere ting så eksplicit at vi låser os fast i en hurtig skiftende verden. Et glimrende eksempel er vores nugældende vedtægter. Grundet det meget detaljerede beskrivelser i vedtægterne er vi nød til at tage til Odense om ca. en uge for at stemme. Det er ikke særligt gennemtænkt. Endvidere det er ikke for meget forlangt at hvis man ønsker at benytte sig af sine demokratiske rettigheder så må man selv gøre en indsats – i lighed med det samfund vi lever i.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (10 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Hej til Kaj
Mon du ikke lige skulle tag  at trække lidt luft ind !
Hvis vi ikke som radioamaører kan klare det m.h.t. internetet
så er der ikke menget fremgang.

Jeg ser gerne at vi fremtidige skal have mulighed for afstæmnig over internettet !

Har lige mødt mit lokale postbud fra postNord, på cykle med rødfrakke på,
Frataget sin bil, det det nu dreger sig om er at få ham til at selv sige op, eller blive syg !
Så PostNorden kan undgå 3 års vente penge samt pension.
Jeg bor ca 3.5 Km ude på landet, selv her i Nordsjælland.

Jeg tror ikke du skal forvente at du kan få POST fremover fra PostNord.

M.h.t. computer hvis vi i vores regi ikke kan kan så det det sort ud,
Har selv haft diverse siden 1980'erne

Den første på mit job: pris ca 85KKR sort/hvid med 3Mbyte HD boot tilme ca 5 min.
via. 5 1/4 floopy disks

73 Boye
 
4
Your rating: Ingen Average: 3.9 (8 votes)
Hej
Egentlig ønskede jeg ikke at starte en ny diskutionstråd op, men blot informere bredt hvad jeg havde sendt til RM og HB. Men alle er selvfølgelig i deres gode ret til at kommenterer.
Der er ingen tvivl om, at gruppen, der har formuleret det endelige vedtægtsforslag, har gjort et stort og grundigt arbejde. Og det fremsendte er på ingen måde en kritik af dette arbejde. Men vedtægtsforslaget er først endelig debateret færdigt, når afstemningen går igang den 16. december. Indtil da, er det muligt at komme med ændringsforslag, for dem der ønsker det. Og med en vedtagelse, er det først herefter de nye vedtægter er gældende. 
Men min mail til RM og cc til HB var som skrevet i indledningen til deres overvejelse. Formuleringsgruppen har skrevet forslaget ud fra deres holdninger. Intet galt i det. Derfor kan jeg godt spørge ind til enkeltheder i forslaget. Om det nu er tiltænkt sådan, som jeg har forstået det.

Min holdning er ikke helt sammenfaldene med, hvad jeg læser i forslaget. Derfor kommentaren om valgprocedurer og deres placering. Og nej Istvan, jeg mener ikke, at kun det skrevne et tilladt. Alt andet er forbudt. Sådan er nogens holdning, ja vist. For mig er det den rigtige vej at sigte efter mindst mulig detajlstyring. Det modsiger ikke, at der er visse detaljer, der er praktisk at have med.
Og Istvan, din kommentar til §3, betyder den, at de forskellige medlemsgruppers rettigheder ikke har nogen betydning. At f.eks passive medlemmer har samme rettigheder og pligter, som almindeligt betalende medlemmer? 
Og til §5: Jeg har ikke fundet den "kattelem", du omtaler. Her beskriver vedtægtsforslaget tydeligt, hvad der skal være gældende. I øvrigt er "kattelemme" og andre uklare formuleringer gift for et sæt vedtægter.
§6 pkt 4: Hvorfor er det så ikke skrevet sådan?
§6 stk 5: Rigtig nok, men medlemmet mister sin "øverste myndigheds" magt. Men det har I valgt at foreslå.
§10 kommunikationsplatforme. Der stå så et, men der lægges op til, at RM kan beslutte noget andet. Men husk så, at det kræver en vedtægtsændring. Hvis blot formuleringen havde omhandlet, at RM beslutter hvilke officielle platforme. der kan/skal anvendes.
Lad os blot konstatere, at vi ikke har samme holdning til emnet"valgprocedurer".
Om internet og mail: Ældre borgere kan fravælge at modtage elektronisk post. At RM modtager materiale pr. email, er vel blot et udtryk for, at alle pt. anvender dette medie.
Om kravet om et fysisk møde. Da det i sin tid, blev formuleret i vedtægterne, var der ikke andre muligheder. Men jeg mener, det ikke er gennemtænkt af gruppen, at der ikke kræves et fysisk møde, når noget så vigtigt som vedtægtsændringer, er på programmet. Men lad os blot konstatere, at vi ikke har samme holdning her.

Til Boye:
Jeg ser gerne muligheden for ebehandling af sager, når det blot ikke kommer til at virke ekskluderende. Men jeg kender til medlemmer, der ikke bruger email. Jeg kender også medlemmer, der ikke bruger radio. Men som har stor udbytte af, at være medlemmer lokalt og på landsplan. Som det er formuleret i vedtægtsforslaget og tilhørende forretningsordner og bilag, så er der et uudtalt krav om, at man skal være på nettet og bruge email, hvis man ønsker at deltage i RM arbejdet.

Men som sagt, er mine bemærkninger til RM's overvejelse inden den endelige vedtagelse/forkastelse af forslaget. Og deri ligger IKKE, at jeg opfordrer til at forkaste forslaget. Blot at enkelte ting genovervejes og evt. rettes.

Nå. Det blev alligevel en længere smøre. Lad os stoppe her og give RM fred til deres vigtige arbejde op til og på den 16. december.

Best 73 og julehilsner til alle
OZ1EDD Kaj
 
Your rating: Ingen Average: 2 (4 votes)
Dr Om OZ1EDD

Men vedtægtsforslaget er først endelig debateret færdigt, når afstemningen går igang den 16. december. Indtil da, er det muligt at komme med ændringsforslag, for dem der ønsker det. Og med en vedtagelse, er det først herefter de nye vedtægter er gældende. 

Afstemningen gik i gang mandag den 04.12.2017 og slutter mandag den 11.12.2017 kl. 13.00. Skulle det fremsendte forslag blive vedtaget, så træder det i kraft 01.01.2018.
 
Your rating: Ingen Average: 4 (8 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Hej Kaj,
​Du skriver mange ting og som du selv siger så ser vi forskelligt på tingene. Men en ting vil jeg gerne hive frem især fordi jeg var en meget stærk fortaler for den formulering der er brugt. Nemlig §5 stk. 4. Som lyder : Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle bør være medlem af EDR.

Bemærk der står "bør" og ikke "skal". Det er især af hensyn til lokalafdelinger der er så små så der er under "kritisk masse" som det hedder i moderne sprog.

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (8 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Hej Istvan
Der kan man se. Den havde jeg ikke fanget. OK.

73 OZ1EDD Kaj
Your rating: Ingen Average: 2 (2 votes)

Hej Kaj

Jeg har det ganske godt ved, at du ved dit indlæg: ”Ældre borgere kan fravælge at modtage elektronisk post.”, udtrykker omsorg for denne gruppe.

Der er imidlertid lidt nuancer, som jeg gerne vil tage fat på.
Det er ikke kun ældre borgere, der kan blive fritaget, ikke fravælge, at modtage digital post fra det offentlige, hvis de opfylder nogle krav, der spænder lige fra kognitiv nedsættelse til fysiske skavanker, og stort set alt der imellem. Det kan alle borgere!
Det interessante i den forbindelse er, at en sådan fritagelse ikke omfatter fritagelse for offentlig digital selvbetjening. Man kan nemlig ikke blive fritaget for offentlig digital selvbetjening. Det afgøres derimod fra sag til sag.
Udover disse fritagelser eksisterer der andre muligheder end fritagelse. Man kan give general fuldmagt til en anden person til at hjælpe sig med offentlig digital post. Man kan endda i visse tilfælde blive pålagt en værge, hvilket ikke er ensbetydende med, at den værgepålagte ikke indformeres om aktstykker fra det offentlige.

Man kan så overveje i hvilken grad det er formålstjeneligt, både for foreningen, men sandelig også for den enkelt, at benytte ”makkerhjælp” i forbindelse med et hverv i repræsentantskabet. Og hvorledes det kan indskrives i vedtægterne eller om det overhovedet behøver at være indskrevet, for i stedet lade en sund fornuft råde.

Jeg kunne godt se en. Nej, jeg så meget gerne, at en fysisk handikappet, der ikke kunne betjene sig af skriveredskaber, herunder internet, kunne tage del i repræsentantskabet på lige fod med andre. Dette vil glimrende kunne ske ved hjælp af ”makkerhjælp”.
Men er det omsorg for en, der lider af en kognitiv nedsættelse, at anvende ”makkerhjælp” til dennes optræden i repræsentantskabet. Jeg er ikke helt sikker på, at det er den bedste idé for den enkelte. Jeg vil måske ligefrem opfatte det som en bjørnetjeneste.

Der vil til enhver tid kunne laves en masse polemik om, hvad vedtægter skal tage højde for. Jeg mener, det er langt bedre, at anvende den sunde fornuft i de enkelte tilfælde efterhånden som de måtte optræde. Der har vi nok alle et ansvar.

Jeg er dog også en forfærdelig drillepind med hensyn til vedtægters ordlyd.
Skal de nuværende vedtægter forstås således, at det kræver, at man kan udføre en håndsoprækning for at kunne deltage i repræsentantskabet. (§ 12 Stk. 10). Eller er man bare afskåret fra at afgive sin stemme.
Undskyld. Jeg kunne ikke dy mig!

Nu er internettet ikke altid en hæmsko for en handikappet. Jeg kender flere med forskellige grader og typer af handikap, der priser sig lykkelige ved internettet. Jeg er bl.a vidende om en meget svagtseende og meget aktiv (sende)radioamatør, der nu kan følge væsentligt bedre med, end tilfældet var med papir.

Men derudover er høringsfasen afsluttet. Den har været god. Netop fordi internettet har gjort det muligt for foreningens medlemmer at deltage og med en hastighed, der ikke har kunne ske gennem medlemsmøderne. At man så må brygge kaffe til sig selv, er der ikke noget at gøre ved.
 

5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

I forkængelse af OZ7XFs indlæg om frtagelse for digitale platforme, så gælder det IKKE os med CVR-NR herunder foreninger, der skal have et CVR-NR bl.a. for at kunne have en NEM-konto.

Her findes der ikke en mullighed for at fravælge fx digital post uanset alder el.l.
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)
73, Jørgen OZ0J

EDR - foreningen med mafia metoder
 
Topic locked