18 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Vedtægter pr 20.9.2017
                                               Vedtægter for EDR ( Experimenterende Danske Radioamatører )
 
                                                 Forslag pr . 15.2 1988 udgivet af det af RM nedsatte strukturudvalg
           redigeret den 20.9.2017 med tidstypiske officielle betegnelser og under  hensyntagen til strukturudvalg I’s forslag
 
                                                                                                                   1.
N_a_v_n___o_g___H_j_e_m_s_t_e_d_.
Foreningens navn er "Experimenterende Danske Radioamatører" , "EDR".              
stk. 2.
Foreningens adresse er foreningens kontor.
 
                                                                                                                   2.
F_o_r_e_n_i_n_g_e_n_s___F_o_r_m_å_l___o_g___O_p_g_a_v_e_.  
Foreningen har udelukkende samfundsnyttige formål. 
      
stk. 2.
Foreningens formål er at fremme almenets vel på det  materielle og det åndelige,
idet den især forfølger dette mål ved at fremme :                            
a) Videnskab og Forskning            
b) Uddannelse og Opdragelse                            
c) Mellemfolkelig forståelse samt understøtte myndighederne ved opbyggelsen af et  kommunikationsnet til anvendelse i katastrofetilfælde.
Foreningen opnår sine mål under udelukkelse af alle forskelle, der kan skyldes racemæssige, politiske, militære
eller kommercielle  opfattelser.
 
stk. 3.
Foreningens opgave er, at dygtiggøre sine medlemmer, til at forfølge og virkeliggøre formålet. Dette opnås især ved:
a) tekniske studier og uddannelse indenfor alle områder af amatørradioteknikken
(overførelse af data, tegn, tale, billeder og fjernskrift indenfor HF,VHF og UHF-områderne og over egne  satellitter)
samt ved at udvikle nye sende- og modtageformer.       
b) omsorg for venskabet mellem radioamatører i ind –og udland, samt fremme af international tænkemåde, tolerance, kultur og  mellemfolkelig forståelse.
c) understøttelse af videnskabelige, tekniske og sociale institutioner ved observationer og forsøg
samt oprettelsen af  radioforbindelser i nødstilfælde samt international hjælp via  radio.
d)fremme og omsorg for ungdomsmedlemmer under hensyntagen til love herom, og under samarbejde med andre ungdomsbevægelser.
e) omsorg for blinde og andre handicappede.          
f) offentliggørelse af tekniske og driftsmæssige informationer fra ind–og udland i eget tidsskrift eller via internettet,
udbredelse af informationer i rundskrivelser og i en bulletin samt PR-arbejde til oplysning for offentligheden
hvad angår amatørradiovirksomhed.
g) forberedelse til de af Erhvervstyrelsen  opstillede prøver til opnåelse af lovlig tilladelse  som radioamatør.    
h) varetagelse af radioamatørernes retsstilling overfor de lovgivende forsamlinger, myndigheder og
lignende autoriteter i  ind–og udland.          
i) samarbejde med andre radioamatørorganisationer indenfor "International Amateur Radio Union" (IARU).
j) medlemskab samt forhandler for de danske radioamatører ved IARU og ITU
(Forenede Nationer).
 
 
 
                                                                                                                                         3.
 
M_e_d_l_e_m_s_k_a_b___i___f_o_r_e_n_i_n_g_e_n_.
 
Foreningens eksistens hviler på kredse og lokalforeninger. Radioamatører der fra gammel tid 
står som personlige medlemmer af EDR vil den 1.1.2019 blive overført til den nærmeste lokalforening.
Ved disse medlemmer fremtidige medlemskab vil anciennitet og tidligere medlemsnummer blive overført
med mindre man skriftligt frasiger sig denne ordning.
Firmaer og udlandsmedlemmer kan stadig indmelde sig efter særlige regler.
Al opkrævning af medlemskab m.v. vil fremover foregå i medlemmets lokalafdeling.
En budgetnøgle der dækker EDR's finansielle opgaver vil foreligge.
Personer, der som ny radioamatør ønsker at støtte det nationale radioamatørarbejde,
må fremover indmelde/tilmelde sig i en af EDRs’ 60 lokalforeninger og dermed – ud over lokalforeningens  aktiviteter –
nyde godt af EDR’s  mange  faciliteter og tilbud, herunder tilsendelse af meddelelser fra EDR via internet,
samt det særlige medlemsblad ”OZ”. 
 
stk 2.
Alle detaljer, herunder :
Medlemskab,
Foreningsmærket,
Medlemsoptagelse,
Kontingent, samt
Ophør, herunder eksklusion
lægges helt og fuldstændigt som en ressort under lokalforeningerne.
 
                                                                                                                   4.
 
_F_o_r_e_n_i_n_g_e_n_s___o_p_b_y_g_n_i_n_g_.
 
På en basis af lokalforeningermedlemmer, lokalforeninger og kredse består foreningen af
en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg
 
Stk. 2. Radioamatører danner, alt efter de stedlige forhold  lokalforeninger.                   
Oprettelsen af en lokalforening kræver accept fra kredsformanden, der først skal høre de tilgrænsende lokalforeninger. 
 
Stk. 3
Kredsenes grænser er sammenfaldende med de officielle regionsgrænser.         
                                                                                                                  
 
                                                                                                                   5.
 
F_o_r_e_n_i_n_g_e_n_s___o_r_g_a_n_e_r_.                               
Foreningens organer er:                         
a)   hovedbestyrelsen
b)   forretningsudvalget  og ude i landet-
c)   kredsformanden
d)   lokalforeningsformanden
 
stk. 2. Alle tillidsposter er ulønnede. Alle formænd må  være danske statsborgere og
besidde et radioamatørdokument  fra erhvervsstyrelsen.
 
                                                                                                                   6.
 
R_e_p_r_æ_s_e_n_t_a_n_t_s_k_a_b_e_t_.           
Repræsentantskabet erstattes den 1.1. 2019 af en generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan kun foregå i lige år, eller ved indkaldelse af extraordinær generalforsamling.
Medlemmer af lokalforeninger har adgang og personlig stemmeret  ved generalforsamlingen ved forevisning
af betalt kontingent til deres respektive lokalforening. Fuldmagt kan ikke bruges.
 
stk. 2.
Generalforsamlingen har følgende 6 punkter:
a) Valg af landsformand og næstformand.
b) Valget gennemføres som hemmeligt valg med anvendelse af stemmesedler.
landsformanden og næstformanden må være valgt med mindst 1/2 delen af stemmerne bag sig.
c) Godkendelse af valgene .
d) Godkendelse af foreningens og et eventuelt anpartselskabets regnskab og budget.
e) Suppleringsvalg til anpartselskabets bestyrelse.
f) Eventuelt .
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent der ikke er medlem af EDR. Dirigenten udpeges af notarius publikus blandt en række af områdets  jurister.
 
                                                                                                            7.
H_o_v_e_d_b_e_s_t_y_r_e_l_s_e_n_.
Hovedbestyrelsen består af kredsformændene samt den på generalforsamlingen valgte landsformand.
Hver kredsformand samt landsformanden har 2 stemmer i hovedbestyrelsen.
Herefter har  hver kredsformand en stemme for hver påbegyndt loo medlemmer i  hans kreds. 
Medlemstallet opgøres pr. 1.1. hvert år.
 
Stk. 2.
Hovedbestyrelsen har især følgende opgaver:
a) Valg af sekretær samt forretningsudvalgets (FU’s) medlemmer
b) Ansættelse og afskedigelse af det ledende kontorpersonale.                        
c) Udnævnelse af to revisorer
d) Modtagelse af årsberetning fra FU og revisionsrapport fra  revisorerne.
e) Kontrol og godkendelse af årsafslutning og budgetforslag for det kommende år.
f) Beslutning om optagelse af firmamedlemmer, udenlandske medlemmer og deres bidrag.
g) Fastsættelse af  kredsbidraget til EDR.
h) Overvågning af FU's aktivitet og vedtægtens overholdelse.
i) Accept eller forkastelse af indsendte forslag til ændringer af vedtægten og evt. opløsning af EDR.
 
Stk. 3
Hovedbestyrelsen kan til varetagelse af sine opgaver frit benytte sig af udvalg.
 
Stk. 4.  For at forbedre samarbejdet med FU og for at sikre en hurtig kommunikation mellem hovedbestyrelsens medlemmer vælger hovedbestyrelsen, ved et hemmeligt valg, blandt sine medlemmer en næstformand samt en stedfortrædende næstformand. Begge vælges for en periode af to år..
 
Stk. 5
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt og når 2/3 af dens medlemmer er til stede.
 
                                                                                                                   8.
 
_ F_o_r_r_e_t_n_i_n_g_s_u_d_v_a_l_g_e_t_.          
Forretningsudvalget består af landsformanden samt 2 medlemmer af hovedbestyrelsen, normalt næstformanden eller hans stedfortræder samt sekretæren. Enhver af dem kan tegne foreningen, dog således at næstformanden og hans stedfortræder kun kan tegne foreningen når formanden har meldt forfald. Ligeledes kan sekretæren kun tegne foreningen når både næstformand ,
hans stedfortræder og formand har meldt forfald.
 
Stk.2.
Hovedbestyrelsen vælger FU for en periode af to år med den hensigt, at stillingerne fortsætter perioden ud,
til en ny FU er valgt.
FU medlemmerne kan ikke samtidig have plads i andre organer indenfor EDR.
 
Stk. 3.
FU leder arbejdet i foreningen efter vedtægtens rammer og efter de af hovedbestyrelsens fastsatte retningslinier.
FU overvåger de løbende forretninger, kontorets funktion samt det arbejde der er overgivet til udvalgene
og de eventuelt særligt indkaldte personer.
  
Stk. 4.
Til varetagelse af særlige opgaver kan FU anmode udvalgsformænd om hjælp. Disse er ulønnede og er ansvarlige overfor FU. Udvalgsformændene kan ikke samtidig være medlemmer af hovedbestyrelsen.
 
Stk, 5. Udvalgsformændene skaber indenfor hver deres område foreningens arbejdsgrundlag, der må være i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
 Udvalgsformændene er kun forslagsberettigede indenfor deres specifikke arbejdsområde. Til  varetagelse af arbejdsopgaverne i udvalgene opstiller hovedbestyrelsen en særligt budget.
 
                                                                                                                                         9.
 
K_r_e_d_s_b_e_s_t_y_r_e_l_s_e_n___o_g___K_r_e_d_s_f_o_r_m_a_n_d_e_n_.
De til en kreds hørende lokalforeningsformænd danner kredsbestyrelsen og vælger en kredsformand og en stedfortrædende kredsformand for en periode af 2 år med den hensigt, at hvervet fortsætter indtil en ny kredsformand er valgt.
Kredsformanden repræsenterer kredsen i hovedbestyrelsen.
 
Stk. 2. Mindst en gang om året indkaldes til et ordinært kredsmøde.  Til dette møde har formanden for en lokalforening, og som bor i kredsen adgang.
 
 
 
 Stk. 3.
Kredsformanden indkalder skriftligt eller pr. internet/ lokalrepeater til kredsmøde. Det må af meddelelsen fremgå hvilken dagsorden der foreligger, og denne må foreligge  med en frist på 3 uger regnet fra dagen efter meddelelsen om  mødet, og til mødet skal finde sted
 
Stk. 4.
Et kredsmøde der er rettidigt varslet, er beslutningsdygtigt uden hensyn til det antal medlemmer der møder op.
 
Stk. 5.
Ethvert medlem af kredsbestyrelsen har en stemme på kredsmødet.
Såfremt et medlem af kredsbestyrelsen er forhindret i at møde op, kan han lade næstformanden fra sin lokalafdeling
møde op som stedfortræder. Er han også forhindret kan han skriftligt overdrage sit mandat til en substitut.-
Ved afstemninger gælder simpelt flertal, ikke-afgivne stemmer tæller ikke.
 
Stk. 6.
Kredsmøderne ledes af kredsformanden eller næstformanden. Er begge forhindret i at deltage, leder det ældste tilstedeværede kredsbestyrelsesmedlem mødet. Der føres en referat over mødets forløb. Referenten vælges af og blandt de tilstedeværende.
 
Stk. 7.
Kredsbestyrelsen kan efter ønske anbefale extraordinære  udvalgsmedlemmer til at varetage særlige opgaver for  EDR’s hovedbestyrelse, men er ikke dermed berettigede til at deltage i afstemninger, og har ikke ret til plads i hovedbestyrelsen.
 
Stk. 8.
På ordinære eller extraordinre kredsmøder kan forsamlingen in pleno med 3/4 flertal afskedige ethvert medlem af kredsbestyrelsen således også den valgte kredsformand. Anmodningen om et sådant skridt må være støttet af mindst 1/3 af de til kredsen hørende lokalforeningsformænd, eller det må være fremsat af kredsformanden . Anmodningen må envidere fremgå af dagsordenen for mødet.
 
Stk. 9. Oprettelsen af et ungdomsudvalg i kredsen må ske i overensstemmelse med de særlige  regler, der er nævnt i den særlige forretningsorden for ungdomsudvalgsarbejde.
 
                                                                                                    10.
 
 
G_e_n_e_r_a_l_f_o_r_s_a_m_l_i_n_g__o_g___b_e_s_t_y_r_e_l_s_e_r__i__l_o_k_a_l_f_o_r_e_n_i_n_g_e_r_.  
 
De samlede medlemmer i en lokalforening vælger ved en generalforsamling  fra deres midte, en bestyrelse for en periode af to år med den hensigt, at bestyrelsen skal fortsætte indtil en ny bestyrelse er valgt. I spidsen for bestyrelsen står en formand. Formanden repræsenterer lokalforeningen i  kredsbestyrelsen.
 
 Stk. 2.
Der skal hvert år afholdes mindst 1 generalforsamling i lokalforeningen. Ethvert medlem af en lokalforening, bosiddende i kredsen, har adgang til en sådan generalforsamling. Indbydelsen til generalforsamlingen skal meddeles mindst 14 dage før mødet, og skal samtidig indeholde en dagsorden. Kredsformanden skal orienteres om generalforsamlingen.
 
 Stk. 3
Enhver lovligt annonceret generalforsamling er  beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Dette gælder dog kun for de emner, der er opført i dagsordenen. 
 
 Stk. 4
Lokalforeningens generalforsamling ledes af formanden eller hans stedfortræder. En dirigent vælges af den samlede forsamling ved simpelt stemmeflertal.
 
 Stk. 5
Ved lokalforeningens generalforsamling har alle medlemmer stemmeret. Hvert medlem har en stemme,
og fuldmagter respekteres ikke. Ved afstemning gælder almindeligt flertal.        
Ikke-afgivne stemmer tæller ikke. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 
Stk. 6
Ved hver generalforsamlingi en lokalforening skal der tages et referat, som underskrives af dirigenten samt referenten. Referatet skal i kopi videresendes til kredsformanden samt  EDR’s kontor.  
 
Stk. 7
Extraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af  lokalforeningens bestyrelse, hvis den finder det nødvendigt.
Bestyrelsen er forpligtet dertil såfremt 1/3 af lokalforeningsmedlemmerne anmoder derom.
 
 Stk. 8
Med 3/4 majoritet kan lokalforeningens generalforsamling afskedige et bestyrelsesmedlem. Forslaget må være indleveret af mindst 1/3 af lokalforeningens medlemmer, eller det må komme fra kredsbestyrelsen.
 
Stk. 9
Oprettelsen af en ungdomsafdeling i en lokalforening må ske efter de regler der er nedlagt i regulativet for ungdomsafdelinger.
 
                                                                                                           11.
 
H_o_v_e_d_b_e_s_t_y_r_e_l_s_e_n_s___m_ø_d_e_r_.        
 
 Hovedbestyrelsens hovedmøde finder sted i løbet af den første halvdel af kalenderåret.
FU udsender en skriftlig indbydelse til  mødet 4 måneder i forvejen. Dagsordenen må være               hovedbestyrelsens medlemmer i hænde mindst 1 måned før mødedagen.
 
Stk. 2
Yderligere møder kan indkaldes af FU eller hovedbestyrelsens talsmand når mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer  skriftligt og med opgivelse af formålet har forlangt det, eller  når foreningens interesser kræver det. I øvrigt gælder reglerne for hovedmødet også for yderligere møders afholdelse, dog kan indkaldelsesfristen afkortes.
 
 
Stk.3
Hovedbestyrelsen tager sine beslutninger ved afstemning. Afgørelser finder sted ved simpelt flertal. Ikke-afgivne stemmer tælles ikke med. Vedtægtsændringer foregår og besluttes ved generalforsamlingen. 
     
Stk. 4.
FU kan, n}r det skønnes nødvendigt, indkalde yderligere personer, der dog ikke har stemmeret til møder i hovedbestyrelsen. FU er forpligtet dertil når 1/3 af                       hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det.    
 
Stk. 5.
Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen er forhindret i at deltage i et møde kan han bede et andet medlem af foreningen om at indtage sin plads. Dette må forlods meddeles FU. Substituten kan ikke være en person der i forvejen sidder i hovedbestyrelsen.
 
Stk. 6
Forslag til hovedmødet kan indgives af ethvert medlem, men det kan kun nyde  fremme hvis forslaget er blevet godkendt af en lokalforenings generalforsamling. Forslag overgives via den  respektive kredsformand ved næste møde. Herudover kan ethvert medlem af kredsbestyrelsen indgive et forslag til hovedmødet såfremt forslaget er godkendt af mindst 1/3 af kredsbestyrelsens medlemmer. Sluttelig kan ethvert medlem af hovedbestyrelsen,              enhver udvalgsformand samt FU stille forslag direkte til hovedmødet. Forslag må være indleveret, og bekendtgjort for hovedbestyrelsens medlemmer, senest 1 måned før hovedm|det finder sted. Senere indleverede forslag kan kun behandles hvis           hovedbestyrelsen ved en flertalsbeslutning støtter forslaget på  dagsordenen.
 
Stk. 7
Hovedmødet kan overværes af ethvert medlem af EDR, dog kan man i særlige tilfælde kræve dørene lukket.
 
Stk. 8
Ved hovedmødets begyndelse vælges der en dirigent, samtidig  vælges der en referent. Referatet skal når det er færdigskrevet underskrives af dirigent og referent.
 
                                                                                                         12.
 
F_o_r_e_n_i_n_g_e_n_s___a_n_s_a_t_t_e_.
 
Til bearbejdelse af de løbende forretninger betjener FU sig af en forretningsfører.  Arten og omfanget af forretningsførerens beføjelser bestemmes af FU.
 
Stk. 2
Foreningens ansatte kan ikke vælges til nogen poster i  foreningen.
 
Stk. 3 Under særlige forudsætninger kan visse poster i foreningen  ophøjes til  ansættelse med løn.       
 
                                                                                                                  
                                                                                                             13.
 
R_e_g_n_s_k_a_b_s_f_ø_r_e_l_s_e_.
 
Foreningens regnskabsår falder sammen med kalenderå.      
 
Stk. 2
FU har ansvaret for, at regnskabsopstilling og foreningens organisation modsvarer foreningens opgaver. Bestemmelserne om  almeennyttige formål ,jvf. § 2 stk2 må være være opfyldt.
 
Stk. 3
Ved afslutningen af regnskabsåret må FU påse, at en optælling  finder sted, og at den indføres i bøgerne. På basis af denne samt af den almindelige bogføring må FU efter regnskabsårets udløb påse at en årsafslutning opstilles, (Balance samt indtægt og udgiftsopførelser) og at denne samles i en årsberetning.  
Årsafslutningen må være udført i overensstemmelse med gældende love og må offentliggøres i foreningens månedsblad.
 
Stk. 4
Årsafslutningen, FU's beretning og revisorens beretning® forelægges hovedbestyrelsen senest 4 måneder efter forretningsårets afslutning. På generalforsamlingen må regnskabet for det forgangne år derudover endelig godkendes. (Se   §  6. d   )
 
Stk. 5
Både kredsbestyrelsen og lokalforeningsbestyrelserne er overfor kredsgeneralforsamlingen forpligtet til at overholde de fastsatte budgetter.
 
                                                                                                            14.
 
A_l_m_e_n_n_y_t_t_i_g_h_e_d_.            
Foreningen forfølger udelukkende og umiddelbart de fælles nyttige formål, som allerede er omtalt. Foreningen virker som en selvstændig organisation og forfølger ikke i første linje kommercielle mål. Disse kan i særlige tilfælde varetages af det af en af EDR ejet forretningsgren.
Medlemmerne af foreningen har ingen personlige krav på foreningens formue og kan ikke modtage nogen gevinstdele derfra, hverken ved udskillelse eller ved opl|øsning af foreningen. Foreningens medlemmer kan heller ikke gennem medlemsskabet opnå s{rlige fordele gennem foreningens midler. Foreningen kan heller ej begunstige nogen person ved forvaltningsopgaver, der er foreningens formål fremmed.
 
                                                                                                                   15.
H_æ_f_t_e_l_s_e_.                                           
1.   Foreningen hæfter udelukkende gennem sin formue.
2.   En personlig hæftelse for dens medlemmer kan ikke forekomme.
3.   Foreningens organer kan kun indgå forpligtelser, der ligger inden for de fastlagte budgetter.
      Dette gælder kun for selve foreningens forhold.
4.   Hvad ydre forhold angår kan kredsene eller lokalforeningerne indgå retsligt bindende forhold, så længe
      disse ligger inden for rammerne af de midler, som man lokalt råder over. Yderligere  hæftelser såsom leje
      og forpagtninger kan kun indgås med  sanktion fra EDR's forretningsudvalg.   
 
                                                                                                                   16.
 
O_p_l_ø_s_n_i_n_g_.                       
Et ønske om foreningens opløsning må mindst være fremsat af 1/3  af hovedbestyrelsens medlemmer,
og andragendet må fremsættes for FU. Generalforsamlingen beslutter, om anmodningen skal efterkommes.
Til opløsning kræves 3/4 af generalforsamlingens stemmer.
Om anvendelsen af foreningens formue tages der  beslutning ved almindeligt stemmeflertal.
Ved opløsning af  foreningen eller ved bortfald af dens hidtidige formål skal den del af formuen,
som kan frigøres, stilles til rådighed for radioamatørbevægelsens fremme, idet almennyttets vel skal tages som udgangspunkt. Beslutninger om fremtidig anvendelse af formuen kan først ske, efter at skattevæsenet er hørt.
 
                                                                                                                   17.
 
B_e_k_e_n_d_t_g_ø_r_e_l_s_e_r.
Bekendtgørelser sker ved offentliggørelse i foreningens månedsskrift eller ved rundskrivelser til foreningens forskellige organer.
Disse vedtægter blev ikke vedagte den 19. oktober 1989 ved det daværende  repræsentantsskabsmøde i Odense.
De fremsættes hermed påny d.d. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Bistrup den 20.9.2017
Hans Elfelt Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25
3460 Birkerød           
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (4 votes)
Er du ikke lidt sent ude - hvis du mener det alvorligt.
Sager, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde inden den 20. juli.
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

*****
Vy 73 de OZ1BII Henning
_____________________
CW er sjovt - prøv det
Contest er prikken over i'et

Nej, Jeg er bestemt ikke for sent ude.
Husk på at i EDR vil man om 30 år, når jeg for længst er død, stadig diskutere vedtægter.
 
3
Your rating: Ingen Average: 2.6 (5 votes)
OK - den kan jeg ikke slå  smiley

Det har du helt sikkert ret i wink
Your rating: Ingen Average: 5 (1 vote)

*****
Vy 73 de OZ1BII Henning
_____________________
CW er sjovt - prøv det
Contest er prikken over i'et

Imponerende at vedtægterne næsten er længere end straffeloven. Hvorfor ?
Your rating: Ingen Average: 5 (1 vote)

Don't feed the Troll.

Der er fordi de nuværende vedtægter både indeholder de egentlige vetægter, det vil sige formål, principper og organisation, samt alle de administrative regler for EDRs forretninger. Sidstnævnte er ofte ikke med i foreningsvedtægter, men står istedet i en forretningsorden.   1eyz/1fdh forslaget til nye vedtægter skiller vedtægter og forretningsorden ad.
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (6 votes)

Claus OZ1FDH

#5

Radioamatører er nogen gange et løjerligt folkefærd. Gennem mange år er uenigheder blevet løst ved tilføjelser og ændringer af vedtægterne, så de nu udgør et kludetæppe så stort, at det kan dække en hel fodboldbane.

Nogle få i RM og HB mener, at det eneste der mangler er nogle flere lapper på tæppet, så vi kan bruge endnu mere tid med at dunke hinanden oven i hovedet med paragraffer, så vi ikke får tid til at diskutere de væsentlige udfordringer for EDR, da mødet nu har varet dobbelt så længe som planlagt og alle tripper for at komme hjem. Dette sker forhåbentlig ikke den 14.10.2017, hvor jeg håber, at den sunde fornuft vil gøre en ende på den efterhånden ulidelige vedtægtsdebat.
 
Your rating: Ingen Average: 4.9 (7 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Nogen gange tvivler jeg på at det er voksne mennesker, og ikke en flok teenagere. der er i EDR.

Der mangler en ting i vedtægterne:
Hvad gør man ved dem der ikke respekterer Dirigenten til møderne ?
Sætter dem ud for døren ?
Hvis man ikke kan det hvad skal man så med en ?
 
Your rating: Ingen Average: 3 (4 votes)

Don't feed the Troll.

#8

Sådanne sanktionsmidler hører til i en forretningsorden og ikke i en vedtægt.

Metoden er bl. a kendt fra det politiske system. Et politisk system, der primært er opbygget på baggrund af fasttømrede partiprogrammer med vidt forskellige baggrunde / forskelle.

Jeg anser ikke en indførelse af sanktionsmidler kendt fra det polityiske som særlig hensigtsmæssige for vores lille forening, idet det indebærer en betydelig risiko for, at et mødes resultat ikke altid kan blive den bedste løsning. Den, der måske sidder med den bedste løsning, kan meget vel være sat uden for døren.
Your rating: Ingen Average: 4.8 (6 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Allan.
Selvom man kan komme med noget vigtigt må man stadig respektere Dirigenten, gør man ikke det, så i skammekrogen med ham.
4
Your rating: Ingen Average: 4 (4 votes)

Don't feed the Troll.

At sætte udenfor døren eller sætte folk i skammekrogen. Så mangler blot eftersidningen. Spanskrøret blev afskaffet ved lov, så det kan vi ikke genføre, hvis du skulle finde på at foreslå det.
Ingen af disse magtmidler har imidlertid nogen effekt.
Alene fraværet gennem at være sat udenfor døren, kan være helt utroligt støjende i sig selv. Ligeså med hensyn til at være sat i skammekrogen. Virkemidlerne kan nemlig anvendes proaktivt af synderen for at få masserne med sig.
Med hensyn til Eftersidningen, har den den ulempe, at skal den have den tiltænkte effekt, skal den underskrives af synderens forældre. Så den stryger jeg, på forhånd.

Støjsendere ved et møde handles bedst gennem: "Aktiv Lytning".
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (6 votes)

de OZ7XF / Allan

Sider

Topic locked