Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-05-15

Spørgsmål 1

En AM-sender moduleres med et sinusformet signal. Hvad sker der med senderens PEP (Peak Envelope Power), når der AM-moduleres?

Svarmuligheder:

 • PEP forbliver konstant
 • PEP bliver mindre
 • PEP bliver større
 • PEP kan ikke måles, når der AM-moduleres

Rigtigt svar: PEP bliver større.

Forklaring: Ved AM ændres signalets amplitude i takt med modulationen. Når et AM-signal ikke tilføres modulation, er bærebølgen konstant. Men når modulation tilføres, stiger og falder amplituden. Dermed stiger PEP. Se VTS 8.udgave, afsnit 6.2 Amplitudemodulation.

Spørgsmål 2

Diagrammet viser en AC-generator, som sender en strøm igennem en modstand i serie med en kapacitet. Hvordan er faseforholdet imellem spænding og strøm?

Svarmuligheder:

 • V kommer efter I
 • V er 180 grader efter I
 • V kommer før I
 • V er 90 grader før I

Rigtigt svar: V kommer efter I.

Forklaring: En kondensator, som tilsluttes en generator, trækker først strøm. Dernæst opbygges spændingen over den. Med andre ord kommer spænding efter strøm. Se VTS 8.udgave, afsnit 4.3.4 Fasen mellem spænding og strøm for en kondensator.

Spørgsmål 3

Tegningen viser en spændingsstabilisering med zenerdiode. Hvor stor skal modstanden R være, når belastningen trækker 5 mA og zenerdioden trækker 5 mA?

Svarmuligheder:

 • 300 ohm
 • 600 ohm
 • 900 ohm
 • 1200 ohm

Rigtigt svar: 600 ohm.

Forklaring: Der trækkes ialt 10 mA gennem modstanden. Spændingen over R er 6 V. Med ohms lov kan modstanden beregnes. R = U/I = 6/0,010 = 600 ohm.

Spørgsmål 4

En UHF-senders udgangstrin tilføres en DC-effekt på 20 W. Trinnet arbejder i klasse C med en virkningsgrad på 70 procent. Signalet sendes til antennen via et kabel med et tab på 3 dB. Hvilken effekt tilføres antennen?

Svarmuligheder:

 • 3,5 W
 • 7 W
 • 14 W
 • 20 W

Rigtigt svar: 7 W.

Forklaring: Der tilføres 20 W til udgangstrinet. Heraf bliver 70% til HF-effekt, mens 30% bliver til varme i trinnet. 70% af 20 W er 14 W. Yderligere tabes der 3 dB i antennekablet (dette kabeltab er realistisk på UHF). 3 dB svarer til en halvering af effekten. Der er således kun halvdelen af effekten tilbage, dvs. 7 W.

Spørgsmål 5

En FM-sender moduleres med en 1000 Hz tone og modulationsindekset måles til 5. Hvor stort er frekvenssvinget da?

Svarmuligheder:

 • 5 Hz
 • 200 Hz
 • 1000 Hz
 • 5 kHz

Rigtigt svar: 5 kHz.

Forklaring: Modulationsindekset m beregnes således: m = Δf/fmod hvor Δf er frekvenssvinget og fmod er modulationsfrekvensen. Da vi ønsker at beregne frekvenssvinget isoleres Δf i formlen:
Δf = m * fmod = 5 * 1000 = 5000 Hz
Se VTS 8.udgave, afsnit 6.4 Frekvensmodulation, især afsnit 6.4.2

Spørgsmål 6

Hvordan fødes en endepunktsfødet halvbølgeantenne?

Svarmuligheder:

 • I det ene endepunkt og et punkt, der ligger en trediedel af antennelængden fra den anden ende
 • I det ene endepunkt og midtpå antennen
 • I begge antennens endepunkter
 • I den ene ende og med en modvægt som den anden tilslutning

Rigtigt svar: I den ene ende og med en modvægt som den anden tilslutning.

Forklaring: Læs om antennetypen i VTS 8.udgave, afsnit 9.3.4 Endepunktsfødet halvbølgeantenne.

Spørgsmål 7

Hvad forstås ved fænomenet “rumbølge” ved udbredelse på HF?

Svarmuligheder:

 • Rumbølgen er det signal som befinder sig i radiorummet
 • Rumbølger eksisterer ikke på HF, men kun på VHF
 • Rumbølgen er det signal som reflekteres fra ionosfæren
 • Rumbølgen er de signaler som udsendes fra amatørsatellitter

Rigtigt svar: Rumbølgen er det signal som reflekteres fra ionosfæren.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 10.1.3 Udbredelse via rumbølger (ionosfærereflektion).

Spørgsmål 8

Hvilket frekvensområde er bedst egnet til lange forbindelser om dagen?

Svarmuligheder:

 • Frekvensområdet under 100 kHz
 • Frekvensområdet 10 MHz – 30 MHz
 • Frekvensområdet 30 MHz – 300 MHz
 • Frekvensområdet 300 MHz – 3000 MHz

Rigtigt svar: Frekvensområdet 10 MHz – 30 MHz.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 10.2 Ionosfæren hvor der står: “I år med solpletmaksimum øges ioniseringen af F2 laget, og der bliver muligheder for lange forbindelser på de højeste kortbølgebånd om dagen og undertiden også om natten”

Spørgsmål 9

Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?

Svarmuligheder:

 • Ca. 50 ohm
 • Ca. 100 ohm
 • Ca. 500 ohm
 • Ca. 1000 ohm

Rigtigt svar: Ca. 100 ohm.

Forklaring: Spændingen falder til det halve når en modstand forbindes parallelt med en anden modstand med samme værdi. Da instrumentets visning falder til det halve, når 100 ohm parallelforbindes, må instrumentet have den samme indre modstand, altså 100 ohm.

Spørgsmål 10

Hvilken målemetode bør anvendes til måling af en meget lille modstandsværdi ( fx 0,01 ohm ), når man benytter et multimeter med drejespoleinstrument til målingen og ønsker mindst mulig målefejl?

Svarmuligheder:

 • En kendt modstand sættes i serie med modstanden og multimeterets ohmmeter-funktion benyttes
 • En stor strøm sendes gennem modstanden og spændingen måles over modstanden
 • Ohmmeter-funktionen i multimeteret benyttes
 • En kondensator forbindes i serie med modstanden, hvorefter den samlede modstand måles med multimeteret

Rigtigt svar: En stor strøm sendes gennem modstanden og spændingen måles over modstanden.

Forklaring: Dette er den eneste realistiske metode. Hvis 10 A sendes gennem den lille modstand på 0,01 ohm bliver spændingsfaldet 0,1 V. Både 10 A og o,1 V kan måles med universalinstrument.

Spørgsmål 11

Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?

Svarmuligheder:

 • Indsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning
 • Flytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede apparat
 • Gøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert
 • Indsætte netfilter i amatørradiosenderen

Rigtigt svar: Flytte amatørsenderens antenne længere væk fra det forstyrrede apparat.

Forklaring: Forstyrrelserne forsvinder (forhåbentligt) når antennen flyttes længere væk, da det elektromagnetiske felt reduceres.

Kommentarer til andre svarmuligheder: “Indsætte ferritperler i amatørsenderens mikrofontilslutning”. Dette forhindrer indstråling i senderen, men ikke i det forstyrrede apparatet.

“Gøre amatørradiosenderens kabinet indstrålingssikkert”. Dette forhindrer indstråling i senderen fra radioamatørens egen antenne, men antennens udstråling vil stadigvæk kunne forstyrre naboens apparat.

“Indsætte netfilter i amatørradiosenderen”. Et netfilter på senderen sørger for, at der ikke kommer HF ud på lysnettet. Det er en udmærket foranstaltning, men udstrålingen fra radioamatørens antenne vil stadigvæk kunne forstyrre naboens apparat.

Spørgsmål 12

Hvad kan det skyldes, at et TV-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidigt? Sender de hver for sig, opstår der ingen forstyrrelser.

Svarmuligheder:

 • Der anvendes for lange antennekabler
 • Intermodulation i TV-apparatet
 • Indstråling i antenne og lysnet i modfase
 • Signalerne påvirker hinanden i luften på vej til TV-apparatet

Rigtigt svar: Intermodulation i TV-apparatet.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 7.5.5 Intermodulation og krydsmodulation.

Spørgsmål 13

Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:

Svarmuligheder:

 • Kun frekvenser under 30 MHz
 • Kun frekvenser over 30 MHz
 • Kun amatørradiofrekvenser, jf. bilag 4 i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.
 • Alle frekvenser

Rigtigt svar: Kun amatørradiofrekvenser, jf. bilag 4 i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.

Forklaring: Bilag 4 i Bekendtgørelsen nævner de frekvenser, som et amatørradio-certifikat giver adgang til at sende på. Radioamatøren må ikke sende på andre frekvenser. Dog må man gerne lytte på alle frekvenser (SWL – Short Wave Listener).

Link til den gældende Bekendtgørelse i 2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205127

Spørgsmål 14

Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?

Svarmuligheder:

 • Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
 • Anvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
 • Anvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
 • Anvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande

Rigtigt svar: Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen.

Forklaring: CEPT Recommendation T/R 61-01 fastlægger, at radioamatører med A-certifikat kan få “CEPT Radio Amateur Licence”. Se også huskearket CEPT licens (ekstern link).

VTS betyder “Vejen til Sendetilladelsen”.

Relaterede

Leave a Comment