Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2019-04-04

Spørgsmål 1

Vil forholdet imellem strøm og spænding altid være det samme for en almindelig modstand?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Nej
 • Det afhænger af spændingen
 • Det afhænger af strømmen

Rigtigt svar: Ja.

Forklaring: For en modstand gælder, at forholdet mellem spænding (U) og strøm (I) er konstant. Eksempel: Hvis spændingen over en modstand stiger til det dobbelte, vil strømmen gennem modstanden også stige til det dobbelte. Forholdet mellem U og I ændrer sig ikke, så længe modstandsværdien er konstant. Ohms lov udtrykker det således: R = U/I.

Spørgsmål 2

Hvad er fritrumsbølgelængden for en radiobølge med frekvensen 100 MHz?

Svarmuligheder:

 • Ca. 1 meter
 • Ca. 3 meter
 • Ca. 6 meter
 • Ca. 10 meter

Rigtigt svar: Ca. 3 meter.

Forklaring: Bølgelængden beregnes med denne formel: λ = c/f hvor c er lysets hastighed (300.000 km/s) og f er frekvensen. Man kan også skrive formlen således: λ = 300/f hvor f er frekvensen i MHz og λ er bølgelængden i meter.
Vi beregner bølgelængden ved 100 MHz: λ = 300/100 = 3 meter
Se VTS 8. udgave, afsnit 9.2 Frekvens og bølgelængde samt side 1 i Antenner og kabel (ekstern link).

Spørgsmål 3

Hvilken af de nævnte kondensatortyper har typisk den største lækstrøm?

Svarmuligheder:

 • Elektrolytkondensator
 • Luftkondensator
 • Keramisk kondensator
 • Glimmerkondensator

Rigtigt svar: Elektrolytkondensator.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 4.3.7 Lækstrøm.

Spørgsmål 4

Hvilken oscillatortype er den mest frekvensstabile?

Svarmuligheder:

 • Serieafstemt RC oscillator
 • Krystaloscillator
 • LC oscillator, hvor spolen har høj godhed
 • LC oscillator, hvor spolen har lav godhed

Rigtigt svar:Krystaloscillator.

Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit.5.7.3 Krystaloscillatorer.

Spørgsmål 5

Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator, efterfulgt af et enkelt krystalfilter. Hvordan kan modulatoren anvendes både til LSB (nedre sidebånd) og USB (øvre sidebånd)?

Svarmuligheder:

 • Det kan ikke gøres med et enkelt filter
 • Ved at ændre XO frekvensen
 • Ved at vende modulatoren
 • Ved at ændre VFO frekvensen

Rigtigt svar: Ved at ændre XO frekvensen.

Forklaring: Hvis XO (krystal oscillator) ligger et passende sted under filterets gennemgangskurve, bliver USB sendt videre til BL (blander), mens LSB filtreres bort. Det er vist på figur 1.

Figur 1.

Hvis XO ligger på en passende frekvens over filterets gennemgangskurve, bliver LSB sendt videre, mens USB fjernes i filteret. Det er vist på figur 2.

Figur 2.

Ved at anvende 2 forskellige krystaller i XO kan man let skifte mellem USB og LSB.

Spørgsmål 6

Hvorfor er det vigtigt at impedanstilpasse en senders sidste trin til antennen?

Svarmuligheder:

 • For at senderens sidste trin kan arbejde i trinnets specificerede spændings- og strømområde
 • For at strømforbruget skal være mindst muligt
 • For at et tilsluttet SWR-meter (reflektometerbro) kan vise korrekt
 • For at mindske standbølgeforholdet på en tilsluttet transmissionslinje

Rigtigt svar: For at senderens sidste trin kan arbejde i trinnets specificerede spændings- og strømområde.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 8.5.6 Udgangsimpedans.

Spørgsmål 7

Hvilken af figurerne viser det vertikale udstrålingsdiagram for en GP-antenne?

Svarmuligheder:

 • Fig. 1
 • Fig. 2
 • Fig. 3
 • Fig. 4

Rigtigt svar: Fig. 1.

Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 9.3.2 Ground-plane.

Spørgsmål 8

Hvad betyder ionosfærens D-lag for radiobølgers udbredelse?

Svarmuligheder:

 • Det giver anledning til kraftig fading for VHF signaler
 • Det forstærker udbredelsen af UHF signaler
 • Det afbøjer signaler med frekvenser over 30 MHz
 • Det har ingen afbøjningsmæssige egenskaber

Rigtigt svar: Det har ingen afbøjningsmæssige egenskaber.

Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 10.2 Ionosfæren.

Spørgsmål 9

Har solpletaktiviteten nogen indflydelse på de ionosfæriske lags evne til at afbøje radiobølger?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Ja, men kun for UHF
 • Ja, men kun for SHF
 • Nej

Rigtigt svar: Ja.

Forklaring: Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 10.2 Ionosfæren.

Spørgsmål 10

Hvad er et dykmeter?

Svarmuligheder:

 • Et instrument, der kan vise en ukendt modstands værdi
 • En signalgenerator, der bl.a. kan måle resonansfrekvens på svingningskredse.
 • Et instrument, der direkte kan vise impedansen af afstemte kredse og antenner
 • En retningskobler til standbølgemåling

Rigtigt svar: En signalgenerator, der bl.a. kan måle resonansfrekvens på svingningskredse.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 11.2.4 Dykmeter.

Spørgsmål 11

Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?

Svarmuligheder:

 • At montere bredbåndsforstærkeren i en skærmet kasse
 • At indskyde en balun mellem bredbåndsforstærker og TV
 • At indsætte et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren
 • At indsætte et højpasfilter mellem bredbåndsforstærkeren og TV’et

Rigtigt svar: At indsætte et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren.

Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 12.7.1 Indstråling via antennetilslutning.

Spørgsmål 12

Hvad forstår man ved begrebet “intermodulation”?

Svarmuligheder:

 • Når to kraftige signaler blandes, og der dannes en frekvens, der ligger tæt på den ønskede modtagerfrekvens
 • Når modulationen er så kraftig, at squelch-kredsløbet lukker for lavfrekvensen
 • Når modulationen er så kraftig, at AGC-kredsløbet overstyres
 • Når modulationen på grund af forvrængning i modtageren skifter fra FM til AM

Rigtigt svar: Når to kraftige signaler blandes, og der dannes en frekvens, der ligger tæt på den ønskede modtagerfrekvens.

Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 12.4.3 Intermodulation.

Spørgsmål 13

Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?

Svarmuligheder:

 • Nej
 • Ja
 • Ja, men kun hvis det er hørt på frekvenser over 30 MHz
 • Ja, bare man ikke anvender informationerne til noget

Rigtigt svar: Nej.

Forklaring: Paragraf 20 i Bekendtgørelsen lyder således:
§ 20. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser.

Spørgsmål 14

I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:

Svarmuligheder:

 • 2,1 kHz
 • 5,1 kHz
 • 8 kHz
 • 16 kHz

Rigtigt svar: 2,1 kHz.

Forklaring: Uddrag af Bekendtgørelsen BEK 587 bilag 4, afsnit 3:

VTS betyder “Vejen til Sendetilladelsen”.

Relaterede

Leave a Comment