Redaktion

Ændringer omkring OZ m.v. pr. 1. januar 2019

OZ december 2018 blev det sidste nummer i det gamle format. Der kommer nu til at ske 4 væsentlige forandringer:

  1. OZ udkommer 6 gange om året i alle lige måneder.
  2. Formatet bliver A4, i et nyt lækker layout og med dobbelt så mange sider som tidligere.
  3. Der vil ske en tættere samkøring mellem det trykte OZ og EDRs hjemmeside.
  4. Honorarer for artikler m.m. bortfalder, som direkte betaling til den enkelte bidragyder.

Ad 1
OZ vil fremover udkomme i alle lige måneder februar, april, til og med december.
Deadline vil som udgangspunkt være den 1. i måneden før.
Det er muligt vi kan ændre deadline, når den nye redaktion er kommet godt fra start, men indtil videre er dette planen.
Stof til februar nummeret skal således være klar 1. januar.

Der vil i hvert nummer være et gennemgående tema, som vil præge en stor del af artiklerne. I februarnummeret vil det handle om QRO, med forskellige artikler om PA trin og brugen heraf.
Vi vil snarest muligt komme med en plan for de følgende temaer, men det vil typisk være større emneområder.
Hvis du selv vil skrive eller hører om artikler på vej, der passer ind under et bestemt tema, så kunne det være spændende at have det med i det pågældende nummer.

Stof til OZ skal fremover sendes til redaktion@edr.dk

Ad 2
Det nye format kommer til at matche de fleste andre radioblade vi kender.
Vi vil meget gerne højne den grafiske kvalitet og give bedre plads til fordybelse og inspiration. I A4 formatet kan man lave noget flottere og mere læsevenligt, som vi tror medlemmerne vil værdsætte.
Ligeledes tror vi på, at et lækkert blad vil højne interessen for foreningen EDR, som den forening mange gerne vil være medlem af.

På hjemmesiden vil OZ fremover blive tilgængelig i en elektronisk bladreversion. Løbende vil alle arkiverede blade blive lavet til en bladreversion, der gør oplevelsen meget bedre.

Ad 3
Omkring årsskiftet vil EDRs nye hjemmeside gå i luften. Det er tanken, den i endnu højere grad skal underbygge foreningens kommunikation med medlemmer og ikke mindst kommende medlemmer.
Hjemmesiden er det hurtige værktøj hvor vi kan formidle resultater, annoncere begivenheder og formidle små og store nyheder, hurtigt og effektivt.

På hjemmesiden vil vi bringe det stof, der har nyhedens interesse f.eks. contestresultater og andre ”her og nu” ting.
Stoffet til OZ kan derfor bedre være mere dybdegående og med baggrundsstof, altså mere forklarende omkring de enkelte aktiviteter. Det kan være artikler om DXspeditioner, hvordan man har indrettet sig og har erfaringer med forskellige grene af vores hobby.

Indtil videre vil alt stof der indkommer på redaktion@edr.dk blive gennemgået og placeret i henholdvis det trykte blad og på hjemmesiden.

Ad 4
En del forfattere har allerede valgt, at videregive artikelhonoraret til ”godgørende formål”. Det har vi taget udgangspunkt i på følgende måde:

EDRs nye mediestrategi handler om, at give medlemmerne mest muligt for pengene. Som et led i denne strategi har vi i hovedbestyrelsen valgt, at ændre på måden artikler etc. i OZ og på hjemmesiden honoreres.
Honoraret vil fremover indgå i den fælles aktivitetspulje.
Det betyder, at der fra 1. januar 2019 ikke længere udbetales honorar til forfatteren eller efter faktura til individuelle aktiviteter og grupperinger.
Værdien af alle honorarer lægges i aktivitetspuljen, der derved får bedre mulighed for, at fremme EDRs forskellige aktiviteter.

Ja, det er en stor mundfuld, men vi tror det bliver rigtigt godt. Vi ved også at det kan give små og store udfordringer, og dem skal vi naturligvis hjælpes ad med, at løse hen ad vejen.
Husk I er meget velkommen til at kontakte os, hvis I har det mindste behov for hjælp, eller måske har en god, ide der kan gøre det samlede resultat endnu bedre.

Redaktionen

Ansvarshavende               
Jan Anderschou, OZ3QY
Ikastvej 48
7361 Ejstrupholm
Mail: formand@edr.d

Annonceafdelingen:
Annonceragent                    
Henvendelse til:
EDR kontor
Klokkestøbervej 11
5230 Odense M
Tlf. 66 15 65 11
Mail: kontor@edr.dk

Spalteredaktører:
Contesting – Conteststof – Resultater                     

Henning Andresen, OZ1BII
Slotsgade 17 1. mf.,
6100 Haderslev
Mail: oz1bii@edr.dk

  HF aktivitetstest

Gunnar Krüger, OZ1GX
Benediktevej 2, Lind
7400 Herning
Mail: oz1gx@edr.dk

Contestresultater VHF – UHF – SHF

Verner Topsøe, OZ5TG
Lundumskovvej 13
8700 Horsens
Mail: oz5tg@edr.dk

CW – hjørnet

Steen Wichmand, OZ8SW
Ågerupvej 64
2700 Brønshøj
Mail: oz8sw@edr.dk

Rævejægeren

Esben Lind
Ahornvej 12
6270 Tønder
Mail: esl@toender.dk

Om at skrive i OZ

Redaktionen modtager gerne artikler, notitser, billeder og andre indlæg til bladet.

Billeder til bladets forside modtages også gerne. Motivet skal afspejle begrebet “amatørradio” under en eller anden form.

Billeder på elektronisk form kan være i jpg eller lignende almindelige formater.
Opløsningen skal være størst mulig og billeder, der fremsendes på elektronisk form, skal leveres som separate filer og må ikke lægges ind i manuskriptet.
Billder til forsiden skal være mindst 300 dpi og kunne beskæres/tilpasses størrelsen ca. 15 cm x 16,5 cm. Vi kan også håndtere billeder på papir.

Af hensyn til regler om ophavsret skal alle tekniske artikler, der fremsendes, følges af en udfyldt formular. Det samme gælder oversættelser af ikke tekniske artikler.
Man kan nøjes med at udfylde og underskrive den, scanne den ind og sende den som en fil sammen med artiklen.
Du henter formularen “Trediepartsformular” nederst på denne side.

  • Alt teknisk stof bedes fremsendt til redaktion@edr.dk.
  • Stof til spalteredaktionerne (Contest, Diplom, DX, VHF osv) sendes til den pågældende spalteredaktør
  • Alt andet stof – herunder meddelelser fra afdelingerne – sendes til redaktion@edr.dk.

Produktionsplan for OZ

OZ udkommer alle lige måneder, altså februar – april – juni – august – oktober og december
Deadline er den 1. i måneden før.

Relaterede