THE EUROPEAN GAMES Radio Event

THE EUROPEAN GAMES Radio Event

The European Games er en international sportsbegivenhed for ungdommen, der ligner de olympiske lege. Republikken Hviderusland er vært for den 2. afvikling af arrangementet som foregår fra 21. juni til 30. juni 2019.

Radio-amatører i Republikken Hviderusland besluttede at støtte de europæiske spil med en særlig aktivitets event, der finder sted fra kl.
00.00 UTC 21. juni 2019 til 23.59 UTC 30. juni 2019.
Radioamatører fra hele verden er velkomne til at deltage i aktiviteten. De Hviderussiske amatører vil aktivere flere Special Event-stationer og udstede forskellige Diplomer.

De specielle Eventstationer repræsenterer de deltagende sportsdiscipliner, sportsarenaerne og spillernes organisationskomité som følger:

Sportsdiscipliner

EV19BAD – badminton;
EV19BAS – basketball;
EV19BOX – boksning;
EV19FRS – wrestling;
EV19CYC – cykel sport;
EV19GYM – gymnastik;
EV19ROW – rowing;
EV19JUD – judo;
EV19KAR – karate;
EV19ATH – Atletik;
EV19SAM – sambo wrestling;
EV19ARC – bueskydning;
EV19SHO – kugleoptagelse;
EV19TEN – bordtennis;
EV19BSO – strand fodbold.

 

Sportsarenaer                                 Organiseringsudvalget

EV0MA – «Minsk-Arena»;                 EU19RO
EV0CA – «Chizhovka-Arena»;
EV0SD – «Dynamo».

 

Operatørerne på de specielle Event-stationer er berettiget til operatørbeviser eller en plakat udstedt til deres almindelige kaldesignaler, forudsat at de udfører mindst 1000 QSO’er i aktivitetsperioden ved hjælp af de særlige Event-kaldesignaler.

Udenlandske operatører kan opnå særlige priser på følgende betingelser.
Diplomet “European Games in Belarus”

For deltagerne fra Europa vil hver QSO med en SPORTS DISCIPLINE station være 30 point værd, en QSO med en SPORT ARENA station – 50 point og en QSO med ORGANIZING COMMITTEE stationen – 70 point.
For deltagere fra Asien vil ovennævnte point blive fordoblet.
For deltagere i resten af verden multipliceres de nævnte point med 3.

Hver Eventstation kan kontaktes én gang pr. Bånd (160-10 m, V / UHF) pr. Mode (CW, PHONE, MIXED, DIGI). Bemærk, at alle digitale tilstande betragtes som en og samme DIGI-tilstand.
Grad 3-diplomet vil være 500 point værd.
Grad 2-diplomet vil være 1250 point værd.
Grad 1-diplomet vil være 2019 point værd.

Diplomerne udstedes gratis i elektronisk form. Enhver deltager vil være i stand til at indtaste deres kaldesignal på en webside på http://hamlogs.net og automatisk kontrollere, at kravene er opfyldt. Et downloadbart billede med et serienummer vil derefter blive præsenteret for download.

SWL’er kan få eksamensbeviser for 2-vejs observationer på de tilsvarende betingelser. SWL-diplomerne vil have separate serienumre. Ansøgninger om SWL-priserne skal indsendes via e-mail til EU19RO@GMAIL.COM


Original version

The European Games is an international sports event for the youth, similar to the Olympic Games. Republic of Belarus hosts the 2nd European Games from June 21 to June 30, 2019.

Radio Amateurs of Belarus decided to support the European Games by a Special Activity Party taking place from 00.00 UTC June 21, 2019 to 23.59 UTC June 30, 2019. Radio Amateurs from all over the World are welcomed to participate in the Activity Party. The Belarusian amateurs will activate several Special Event stations and issue a Diploma.

The special event stations will represent the participating sports disciplines, the sport arenas, and the games’ Organizing Committee as follows:

Sports disciplines

EV19BAD – badminton;            EV19BAS – basketball;
EV19BOX – boxing;             EV19FRS – wrestling;
EV19CYC – bicycle sport;         EV19GYM – gymnastics;
EV19ROW – rowing;             EV19JUD – judo;
EV19KAR – karate;             EV19ATH – athletics;
EV19SAM – sambo wrestling;         EV19ARC – archery;
EV19SHO – bullet shooting;         EV19TEN – table tennis;
EV19BSO – beach football.

Sport arenas                             The Organizing Committee

EV0MA – «Minsk-Arena»;                EU19RO

EV0CA – «Chizhovka-Arena»;

EV0SD – «Dynamo».

The Operators of the special event stations are eligible for diplomas or a plaque issued to their regular call signs, provided they conduct no less than 1000 QSOs in the Activity Party using the special event call signs.

The World operators can obtain special awards on the following conditions.

The «European Games in Belarus» diploma

For the participants from Europe each QSO with a SPORTS DISCIPLINE station will be worth 30 points, a QSO with a SPORT ARENA station – 50 points, and a QSO with the ORGANIZING COMMITTEE station – 70 points.

For participants from Asia the above mentioned points will be doubled.

For participants from North and South America, Africa, Australia and Oceania the mentioned points will be multiplied by 3.

Each special event station may be worked once per band (160-10 m, V/UHF) per mode (CW, PHONE, MIXED, DIGI). Note that all digital modes are considered a single DIGI mode.

The Grade 3 diploma will be worth 500 points.

The Grade 2 diploma will be worth 1250 points.

The Grade 1 diploma will be worth 2019 points.

The diplomas will be issued free of charge in electronic form. Any event participant will be able to enter their call sign into a web page at http://hamlogs.net
and automatically verify that the requirements have been met. A downloadable image with a serial number will then be presented for download.

SWLs may obtain the diplomas for 2-way observations on the similar conditions. The SWL diplomas will have separate serial numbers. Applications for the SWL awards should be submitted by e-Mail to EU19RO@GMAIL.COM

 

 

Relaterede