Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-03-28

Spørgsmål 1

Hvad er forskellen på udgangseffekten fra en FM-moduleret sender, hvis modulationsindex ændres fra m = 1 til m = 2?

Svarmuligheder:

 • 2 gange
 • 4 gange
 • 8 gange
 • Der er ingen forskel

Rigtigt svar: Der er ingen forskel

Forklaring: Ved FM er modulationsindexet forholdet mellem frekvenssving og modulationsfrekvens. Modulationsindexet siger ikke noget om udgangseffekten. Se VTS 8. udgave afsnit 6.4.2 Sidebånd.

Spørgsmål 2

Hvad er karakteristisk ved et symmetrisk firkantsignal uden jævnspændingskomponent?

Svarmuligheder:

 • Det forstærkes bedst i en forstærker med vacuumrør
 • Det har meget lavt indhold af harmoniske signaler
 • Det har samme spids- og effektivværdi
 • Det består kun af en grundfrekvens

Rigtigt svar: Det har samme spids- og effektiv-værdi.

Forklaring: Se VTS 8. udgave afsnit 3.12 Ikke-sinusformede signaler.

Spørgsmål 3

Hvad kaldes elektroderne i et triode-vacuumrør?

Svarmuligheder:

 • Anode, styregitter og katode
 • Anode, fanggitter og glødetråd
 • Fanggitter, styregitter og glødetråd
 • Anode, skærmgitter og katode

Rigtigt svar: Anode, styregitter og katode.

Forklaring: Se VTS 8. udgave afsnit 4.8.1 Rør.

Spørgsmål 4

Hvor stor er strømmen på 230 V siden i den viste transformator?

Svarmuligheder:

 • 0,2 A
 • 1 A
 • 1,2 A
 • 5 A

Rigtigt svar: 0,2 A

Forklaring: Strømmen i sekundærsiden (46 V) er 1 A. Strømmen i primærsiden (230 V) er mindre, svarende til forholdet mellem de to spændinger. Forholdet er 230 V/46 V = 5. Altså er strømmen i primærsiden 5 gange mindre end i sekundærsiden, dvs. 1 A/5 = 0,2 A. Se også VTS 8. udgave afsnit 4.5.2 Forholdet mellem vindingstal, spændingsforhold og strømforhold.

Spørgsmål 5

Tegningen viser et forstærkertrin i en sender, hvor svingningskredsen er afstemt til 3. harmoniske af grundfrekvensen. Hvad gør det muligt at få et stort indhold af 3. harmoniske på trinnets udgang?

Svarmuligheder:

 • Forstærkertrinnet arbejder i klasse A
 • Forstærkertrinnets transistor er af NPN typen
 • Forstærkertrinnet arbejder i et ulineært område
 • Transistorens kollektor tilføres den fulde forsyningsspænding

Rigtigt svar: Forstærkertrinnet arbejder i et ulineært område.

Forklaring: En forstærker, som arbejder i det ulineære område, vil forvrænge signalet. Det vil sige, at der dannes overtoner af det oprindelige signal. En sådan forstærker arbejder i klasse C. Se VTS 8. udgave, afsnit 8.4.5 Frekvensmultiplikator.

Spørgsmål 6

Hvilket af de nævnte kredsløb er udelukkende beregnet til FM modtagelse?

Svarmuligheder:

 • Beat-frekvens-oscillator (BFO)
 • Foster-Seeley diskriminator
 • Automatisk forstærkningskontrol (AGC)
 • Diodedetektor

Rigtigt svar: Foster-Seeley diskriminator.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 5.6.2.2 Foster-Seeley diskriminator.

Spørgsmål 7

Hvad er en antennes effektivt udstrålede effekt (ERP)?

Svarmuligheder:

 • Effektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en halvbølge-dipol
 • Effektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en isotropisk antenne
 • Effektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en utopisk antenne
 • Effektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en kvartbølge vertikal antenne

Rigtigt svar: Effektivt udstrålet effekt fra antennen i forhold til en halvbølge-dipol.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 9.4.7 Udstrålet effekt (ERP og EIRP).

Spørgsmål 8

Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes af “temperatur inversion”. Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til de usædvanlige udbredelsesforhold?

Svarmuligheder:

 • Temperaturen i atmosfæren stiger, fordi solpletantallet stiger
 • Solen varmer luften op i lav højde over jorden
 • Der er varme luftlag over koldere luftlag, temperaturen stiger med højden
 • Elektrisk regn leder de elektromagnetiske bølger

Rigtigt svar: Der er varme luftlag over koldere luftlag, temperaturen stiger med højden.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 10.4.3 Troposfæreudbredelse.

Spørgsmål 9

Hvilken strøm måles, når selve amperemeteret A har en indre modstand på 0,1 ohm?

Svarmuligheder:

 • Ca. 1,66 A
 • Ca. 2 A
 • Ca. 2,5 A
 • Ca. 10 A

Rigtigt svar: Ca. 1,66 A

Forklaring: Ohms lov: U = R * I. Vi ved, at U = 1 V og R = 0,5 ohm + 0,1 ohm = 0,6 ohm. Nu kan strømmen beregnes: I = U/R = 1/0,6 = 1,66 A

Spørgsmål 10

Hvilket måleinstrument viser diagrammet?

Svarmuligheder:

 • Et ohmmeter
 • Et amperemeter
 • Et voltmeter
 • Et SWR-instrument

Rigtigt svar: Et ohmmeter.

Forklaring: Et ohmmeter indeholder altid en strømkilde. Jo større strøm, der løber i kredsløbet, jo mindre er den ukendte modstand. Den ukendte modstand tilsluttes til venstre på diagrammet. Se VTS 8. udgave afsnit 11.1.5 Måling af modstand.

Spørgsmål 11

Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?

Svarmuligheder:

 • At indskyde et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren
 • At indskyde et højpasfilter mellem bredbåndsforstærker og TV
 • At indskyde en balun mellem bredbåndsforstærker og TV
 • At montere bredbåndsforstærkeren i en skærmet kasse

Rigtigt svar: At indskyde et højpasfilter mellem antennen og bredbåndsforstærkeren.

Forklaring: Højpasfilteret vil lade TV-signalet slipper igennem mens HF-signalet stoppes. Herved beskyttes bredbåndsforstærkeren imod de kraftige signaler fra radioamatørens sender.

Andre svarmuligheder: “At montere bredbåndsforstærkeren i en skærmet kasse”. En skærmet kasse ville beskytte bredbåndsforstærkeren imod indstråling, men det forstyrrende signal kommer ind sammen med det ønskede signal, og det problem løses ikke med afskærmning.

“At indskyde et højpasfilter mellem bredbåndsforstærker og TV”. Højpasfilteret bør indsættes før bredbåndsforstærkeren for at beskytte den mod kraftige HF-signaler.

Spørgsmål 12

Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?

Svarmuligheder:

 • I senderens nøglekredsløb
 • I senderens tastekredsløb
 • I senderens udgangstrin
 • I senderens krystalfilter

Rigtigt svar: I senderens udgangstrin.

Forklaring: Både driver- og udgangstransistor er ofte bredbåndede. De kan gå i sving på lave frekvenser, hvor forstærkningen er større end på højere frekvenser (arbejdsfrekvensen).

Spørgsmål 13

Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Ja, men kun hvis det er hørt på frekvenser over 30 MHz
 • Ja, bare man ikke anvender informationerne til noget
 • Nej

Rigtigt svar: Nej.

Forklaring: Paragraf 20 i Bekendtgørelsen BEK1330 lyder således:
§ 20. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser.

Spørgsmål 14

Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITUs radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?

Svarmuligheder:

 • IARU
 • ITU
 • Den nationale telemyndighed
 • Den nationale amatørradioforening

Rigtigt svar: Den nationale telemyndighed.

Forklaring: I artikel 25 står der følgende (afsnit 25.7):
The maximum power of amateur stations shall be fixed by the administrations concerned.
Med “administrations” menes den nationale telemyndighed. I Danmark er det Erhvervsstyrelsen.

Note: VTS betyder “Vejen til Sendetilladelsen”.

Relaterede

Leave a Comment