Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-09-30

Spørgsmål 1

Figuren viser et dæmpeled, som er afsluttet med sin karakteristiske impedans (modstanden R). Hvis leddet dæmper 10 dB og det tilføres 20 W, hvor meget effekt afsættes der da i R?

Svarmuligheder:

 • 2 W
 • 7 W
 • 10 W
 • 400 W

Rigtigt svar: 2 W

Forklaring: Når vi taler om watt, er 10 dB lig med 10 gange. Effekten, som afsættes i R, er 10 gange mindre end den effekt, som tilføres. 20W/10 = 2 W.

Spørgsmål 2

Signaturen viser et elektronrør, hvad kaldes denne rørtype?

Svarmuligheder:

 • En triode
 • En tetrode
 • Et firbens rør
 • En pentode

Rigtigt svar: En tetrode

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 4.8.1 Rør.

Spørgsmål 3

Hvis transistoren i ovenstående figur skal forspændes korrekt som lineær (klasse A) forstærker, hvilken komponent skal da anvendes mellem punkt A og B?

Svarmuligheder:

 • En kondensator
 • En modstand
 • En spole
 • En zenerdiode

Rigtigt svar: En modstand.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 4.7.4 Transistorkoblinger; især figur 4.7.8.

Spørgsmål 4

Figuren viser et ensretterkredsløb. Idet effektivværdien af vekselspændingen mellem punkt A og B er 400 V, hvor stor er da den omtrentlige ubelastede spænding mellem punkt C og D?

Svarmuligheder:

 • Ca. 282 V
 • Ca. 360 V
 • Ca. 444 V
 • Ca. 565 V

Rigtigt svar: Ca. 565 V.

Forklaring: De 4 dioder ensretter indgangsspændingen og oplader kondensatoren til spidsspændingen. Indgangsspændingens effektivværdi er 400 V, og dermed er spidsspændingen over kondensatoren lig med 400 * kvadratrod(2) = 565,68 V.
Se VTS 8. udgave, afsnit 5.4.1.3 Broensretter og afsnit 5.4.2 Udglatningskredsløb.

Spørgsmål 5

Hvad er spændingen mellem punkt A og B?

Svarmuligheder:

 • 0 V
 • 8 V
 • 12 V
 • 20 V

Rigtigt svar: 12 V.

Forklaring: Spolens impedans er 0 ohm ved DC. Derfor er spændingen over zenerdioden den samme som spændingen i punkt A, altså 12 V.

Spørgsmål 6

Den uønskede udstråling fra en sender er dæmpet 20 dB i forhold til senderens udgangseffekt. Senderens udgangseffekt er 100 watt. Hvad er effekten for den uønskede udstråling?

Svarmuligheder:

 • 0,5 watt
 • 1 watt
 • 4,0 watt
 • 10 watt

Rigtigt svar: 1 watt.

Forklaring: Når vi taler om watt, er 20 dB lig med 100 gange. Effekten i den uønskede udstråling er altså 100 gange mindre end senderens udgangseffekt. 100W/100 = 1 watt.

Spørgsmål 7

Hvad forstår vi ved begrebet “modulationsindeks” for en FM-moduleret sender?

Svarmuligheder:

 • Modulationsfrekvensen divideret med frekvenssvinget
 • Frekvenssvinget divideret med modulationsfrekvensen
 • Antallet af harmoniske frekvenser
 • Antallet af sidebånd ved højeste modulationsfrekvens

Rigtigt svar: Frekvenssvinget divideret med modulationsfrekvensen.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 6.4.2 Sidebånd og eksempel 6.4.1.

Spørgsmål 8

Hvorfor anvendes der til tider en antennetuner mellem sender og antenne?

Svarmuligheder:

 • For at tilpasse antennens udstrålingsdiagram til frekvensen
 • For at tilpasse fødeledningens karakteristiske impedans til senderen
 • For at tilpasse fødeledningens karakteristiske impedans til antennen
 • For at tilpasse antennesystemet, så senderen belastes korrekt.

Rigtigt svar: For at tilpasse antennesystemet, så senderen belastes korrekt.

Forklaring: Tegningen viser antennetunerens placering mellem sender og antennesystem. Ofte er antennetuneren indbygget i senderen. Formålet med antennetuneren er at tilpasse antennesystemet til senderen, således at senderens udgang har et lavt SWR-forhold.

Spørgsmål 9

Hvad forstås ved begrebet “rumbølger” på frekvenser under 31 MHz?

Svarmuligheder:

 • Signaler, som reflekteres fra ionosfæren
 • Signaler udsendt fra satellitstationer i rummet
 • Signaler umiddelbart rundt om antennen
 • Signaler, som reflekteres fra væggene i store bygningsrum

Rigtigt svar: Signaler, som reflekteres fra ionosfæren.

Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 10.1.3 Udbredelse via rumbølger (ionosfærereflektion).

Spørgsmål 10

Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?

Svarmuligheder:

 • Et SWR-meter
 • Et absorptionsmeter
 • Et HF-voltmeter
 • En impedansmåler

Rigtigt svar: Et absorptionsmeter.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 11.2.4 Dykmeter.

Spørgsmål 11

Hvilke foranstaltninger vil kunne afhjælpe intermodulation i en modtagers indgangstrin?

Svarmuligheder:

 • At indsætte en antennebalun
 • At forsyne modtageren med en effektiv jordledning
 • At indsætte ferrit-emner i højttalerledning(er) og netledning
 • At indsætte en suge- eller spærrekreds afstemt til det forstyrrende signals frekvens foran modtagerens indgangstrin

Rigtigt svar: At indsætte en suge- eller spærrekreds afstemt til det forstyrrende signals frekvens foran modtagerens indgangstrin.

Forklaring: Intermodulation opstår, når flere signaler er til stede på samme tid, og indgangstrinet ikke kan behandle dem lineært. Løsningen er at fjerne (eller minimere) det forstyrrende signal. Det kan gøres med en sugekreds (kobles parallelt med antenneindgangen) eller en spærrekreds (kobles i serie med antenneindgangen). Se VTS 8. udgave, afsnit 12.7.1 Indstråling via antennetilslutning.

Spørgsmål 12

Hvad forstår ved begrebet “blokering” i en modtager?

Svarmuligheder:

 • Syntesen låser, så modtagefrekvensen ikke kan flyttes
 • Modtageren er gået i baglås, da softwaren er “stået af”
 • Syntesen låser til en anden station i båndet.
 • Følsomheden nedsættes som følge af et kraftigt nabosignal

Rigtigt svar: Følsomheden nedsættes som følge af et kraftigt nabosignal.

Forklaring: Se VTS 8. udgave, afsnit 12.4.1 Blokering.

Spørgsmål 13

I frekvensbånd mellem 50 MHz og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige:

Svarmuligheder:

 • 2,1 kHz
 • 5,1 kHz
 • 8 kHz
 • 16 kHz

Rigtigt svar: 16 kHz.

Forklaring: Uddrag af Bekendtgørelsen BEK 587 bilag 4, afsnit 3:

Spørgsmål 14

Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?

Svarmuligheder:

 • Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
 • Anvendelse af danske B-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
 • Anvendelse af danske D-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen
 • Anvendelse af danske A-, B- og D-certifikater i EU-lande

Rigtigt svar: Anvendelse af danske A-certifikater i lande, der har tiltrådt anbefalingen.

Forklaring: CEPT Recommendation T/R 61-01 handler om, at en radioamatør med dansk A-certifikat under kortvarige ophold i andre CEPT-lande kan bruge sin sender uden at skulle ansøge om speciel tilladelse. Se også huskearket CEPT licens (ekstern link).

Note: VTS betyder “Vejen til Sendetilladelsen”.

Relaterede

Leave a Comment